Podlahy - Drevené - OSB DOSKY - Osb strecha

Pred inštaláciou strešného plášťa sa odporúča skontrolovať, či sú trámy alebo nosníkové dosky rovné a či ležia na jednej osi. Ohnuté alebo nerovné trámy ovplyvnia celkový vzhľad strechy. Mokré alebo vlhké dosky by mali byť bezpodmienečne vysušené a ochránené proti poveternostným vplyvom strešnou krytinou, oceľovým plechom, lepenkou alebo šindľami.

Nevytápané podkrovie alebo povala by mala byť dobre vetrateľná. Ventilačné otvory by mali pokrývať 1/150 z povrchu strechy.

Dosky by mali byť montované ich dlhšou stranou kolmo na konštrukciu. Dlhšie okraje dosky musia mať podporu alebo by mali byť spojené H profilom ak je to potrebné. Dilatačné škáry medzi doskami musia byť 3 mm, v prípade ak majú OSB dosky rovné hrany. Doska by mala ležať aspoň na dvoch podporných trámoch a to na jej okrajoch. Pracovníci ktorý vykonávajú montáž dosiek, musia stáť na podporných trámoch alebo konštrukcii aby nedošlo k prelomeniu dosiek.

Ak sa na strešnej konštrukcii nachádza otvor na komín, medzera medzi komínom a doskami sa musí dodržať v dostatočnej vzdialenosti s ohľadom na dodržanie všetkých stavebných predpisov. Pri inštalácii dosiek a celej strešnej konštrukcie sa musia dodržať všetky vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti pri práci vo výškach.